Sevärdheter/besöksmål Kristianstad

Lista Sevärdheter Kristianstad

Utemuseum Arkimedesskruven

Kristianstad är Sveriges enda stad som till en ganska stor del ligger belägen under havsytans nivå.Hur kunde det bli så här? Inga delar av Sverige ligger ju naturligt under havsytan.

Artillerimuseet i Kristianstad

Svenska Artilleriets truppslagsmuseum ingående i Sveriges Militärhistoriska arv, SMHA.Till museet hör landets riksamling av artilleri och granatkastare mm.

Balsgrottan

Namnet ”Fläskegraven” skall ha uppkommit genom att snapphanar gömt fläsk i grottan.Balsgrottan 55 m.ö.h är en av Skånes största grottor.

Barumskvinnans grav

Här gravsattes den forntida fiskarkvinnan från Barum.

Den äldsta forngrav vi har i Sverige påträffades i Barum. Skelettet hittades av lantbrukaren Oskar Larsson 1939 nära Barum i Kiaby socken nordost om Kristianstad i Skåne.

Bastionen Konungen

Bastionen Konungen är en av de 10 bastioner som var en del av muren runt Kristianstad hur fästningsstaden såg ut på 1760-1780-talen.

Biskopskällaren på Ivö

Biskopskällaren ingick tidigare i en större byggnad Ivöhus. Ärkebiskopen av Lund Anders Sunesen lät troligtvis uppföra det i början av 1200-talet.

Bäckaskog Slott

Slottet är beläget på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Det har en historia, som sträcker sig från 1200-talet, då slottet var ett kloster.

Degeberga Hembygdsgård

I Mörkavadåns dalgång har Hembygdsförening skapat en underbar park med ett 10-tal äldre byggnader och fyllt dem med intressanta föremål.

Döda Byn

Spångabro finns omnämnt i Villands härads dombok från 1710. Under andra delen av 1800‐talet och in på 1900‐talet låg här en liten by med backstugusittare och skogstorpare.

Filmmuseet

Välkommen till Filmmuseet och känn stämningen från filmens barndom! Det var nämligen här i vindsateljén på Östra Storgatan i Kristianstad som allt började.1905 hade fabrikör Nylander och bokhållare Björkman bildat Handelsbolaget Kristianstads Biograf-Teater.

Runstenen i Färlöv

Färlövstenen är en runsten i gnejs som upptäcktes 1997. Stenen är 284 cm lång, 95 cm bred och 54 cm tjock och upptäcktes i samband med en alléplantering vid landsvägen till Kristianstad cirka 300 meter söder om Färlövs kyrka.

Folkestorps Brännerimuseum

Från att huvudsakligen användas inom medicin och kruttillverkning slog brännvinet igenom som sällskapsdryck under perioden 1550-1650.

Kristianstads Grand Prix Museum

Råbelövsbanan en bortglömd bilbana som hade sin storhetstid under 1950- talet.År 1952 flyttade SMK Kristianstad sitt stora TT-lopp, Skåneloppet, till en ny bana som låg norr om staden.

Gullyckeskär stenbrott

Vångagranit eller Oppmannagranit är en röd granit King Oscar red som finns i de gamla stenbrotten i Gullyckeskär Vånga.

Helgeandshuset Kyrkoruin

År 1481 bestämde kung Christian I att ett Helgeandshuset skulle byggas i Vä.Gärds härads prästgilleskulle förestå Helgeandshuset och utse en tillsyningsman som hade anvaret för allmosor och andra gåvor.Gåvorna utgjordes en ekonomisk grund för verksamheten.

Härlövsborg

Härlövs borg anlades under tidig medeltid sydost om Lillö kungsgård. En kraftig kulle erinrar om den befästa gården som förstördes på 1400-talet under Karl Knutsson Bondes skånska fälttåg.

Höge väg

Bygge-Hans lät anlägga den enorma byggverket Höge väg som leder upp till Maltesholms slott, den är 1,3 km lång och 12 – 20 meter bred och är på sina ställen 6 m hög.

Kristianstads Järnvägsmuseum

Kristianstads Järnvägsmuseum drivs av Regionmuseet i Kristianstad. mfÖSJ är med och stöttar denna verksamhet i ett unikt samarbete kring fordon och anläggningar på Kristianstad Södra järnvägsstation.

Karsholm slott

Karsholm slott är beläget vid Oppmannasjöns västra sida, cirka halvannan mil nordost om Kristianstad.

Kaolinbrottet på Ivön klack

Ivö Klack är en urbergsformation som till största delen täcks av bokskogar. Klackens högsta punkt ligger närmare 134 meter över havet.

Kjugekull utemuseum

Kjugekull är en urbergsknalle vid Ivösjöns strand cirka tre mil nordost om Kristianstad. Här finns ett hembygdsmuseum med kaffeservering sommartid.

Skepparslövs Skansar

Försvarsanläggningen Skepparslövs skansar byggdes under  Skånska kriget 1675-1679. Svenska trupper försökte härifrån hindra den danska hären  att undsätta den sedan tio månader tillbaka belägrade fästningsstaden Kristianstad.

Krutbruket Bostäder

Torsebro krutbruk Disponentbostaden.& arbetarbostäder.

Krutbruk Torsebro

Torsebro krutbruk invid Helge å grundades av Karl XI 1682 för att förse de svenska trupperna och fästningsstäderna Kristianstad och Karlskrona i de nyförvärvade svenska provinserna med krut.

Gullyckeskär kungasten

Här har kungen Oskar I och hans tre söner Karl, Oskar och August ristat in sina namn i ett stenblock av Vångagranit.

Lillö borgruin

På en holme i Helge å, Lillön låg under medeltiden en stark borg Lillöhus. Lillön består av en ruinkulle kallad Blackan omgiven av djupa vallgravar där de utgrävda resterna av slottet kan ses under ett skyddstak.

Lundahögarna

Lundahögarna är gravhögar från bronsåldern ca 3000 år gamla.

Sveriges lägsta punkt

En plats i Kristianstads vattenrike utanför Kristianstad, strax intill E22, är idag Sveriges lägsta markpunkt som inte är grävd. Marknivån är 2,41 meter under havsnivån.

Lyngby Borg

I Lyngby på Gamlegårdens ägor finns resterna av en gammal medeltidsborg som har kallats Lyngby Borg belagd från slutet av 1300-talet till 1500-talet.

Maltesholms slott

Maltesholm är ett slott i Östra Sönnarslövs socken i Kristianstads kommun. Slottet ligger 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen.

Predikstolen

Kastagropen är en ravin i bokskog norr om Vånga i nordligaste delen av Kristianstads kommun, belägen mellan sjöarna Immeln och Raslången.

Prickestenen

Jättegrytor brukar man kalla de mer eller mindre djupa rundade håligheter som man ibland träffar på i urberget eller lösa block.

Qvarna motorcykelmuseum

Qvarna motorcykelmuseum öppnades den 16 maj 1971. Vi hade annons i dagspressen och många kom för att se vad som fanns. Namnet Qvarna togs från ”Husqvarna”, då ett flertal av motorcyklarna var av just fabrikat

Rolfshögarna

Rolfshögarna anses vara kungagravar från bronsåldern.Fornlämningarna har ett karaktäristiskt läge på höjdryggar i ett tidigare sankare landskap.

Romskt minnesmärke i Arkelstorp

Arkelstorp befinner sig mitt i Skånes sjödistrikt. Ett landskap som skiljer sig från den skånska schablonbilden. Utöver de många sjöarna är det skogrikt och böljande, inte långt från vare sig gränsen till Småland eller till Blekinge.

Råbelövs Slott

Råbelöv är ett slott i Fjälkestads socken i Kristianstads kommun, några kilometer norr om Kristianstad vid Råbelövssjön.Äldste kände ägaren till Råbelöv var Ingeborg Kjeldsen Krognos, antagligen född i mitten av 1300-talet.

Sankta Gertruds kapellruin

Sankta Gertruds kapell byggdes troligen under senare delen av 1400-talet. Byggnadstekniken i den kvarstående västgaveln, gråsten och tegel med putsade fördjupningar, antyder att byggnaden tillkommit under denna tid.

Grönroos Silversmedja

Silversmedjan grundades 1680 och idag är verksamheten fortfarande igång. Att kliva över tröskeln till smedjan, är som att ta ett steg tillbaka till 1800-talet.

Skepparslövs kvarn

Skepparslövs mölla byggdes 1868 av möllaren Rasmus Persson och är av typ ”holländare” med rörlig hätta segelbrygga vindros för vridning av hättan och en av natursten uppmurad bottenvåning. Idag är Skepparslövs mölla den enda i sin art i nordöstra Skåne.

Snapphanegrottan i Vånga

Enligt tradition skall snapphanar ha sökt skydd här.

Stejlabacken i Kjuge

Stejlabacken,egentligen Stegelbacken,kommer av ordet stegla.Stegling var ett grymt straff,vilket bestod i att man efter avrättningen spikade upp huvudet och högra handen på en påle.

Ugnsmunnarna

För sextio miljoner år sedan var Ivön en holme i havet ett hav med mycket rikt djurliv. Hajar fanns där och jätteödlor som kunde bli ända upp till 15 m långa.

Tidernas Skåne

Välkommen in i en utställning om Skånes historia och landskap. Följ tiden från kall tundra till oändliga åkerfält eller vandra planlöst fram och tillbaka mellan årtusenden.

Trolle Ljungby slott

Trolle Ljungby slott är ett slott och fideikommiss i Trolle-Ljungby socken, Kristianstads kommun Slottet hör till Skånes mest praktfulla renässansbyggnader i typisk Christian IV-stil.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Vattenriket är tre gånger tre mil – från skogen i norr längs Helgeån och vidare ut i Hanöbukten.

Åby hälsokälla

Enligt sägnen skall en bondes sjuka dotter ha drömt om en källa, fadern körde runt henne på ägorna för att finna platsen.

Romskt minnesmärke i Degeberga

Uppfattningen att Skåne är platt kommer på skam, inte minst i trakten kring Degeberga. Orten ligger i backig terräng, i inland men nära havet.

Forsakar Vattenfall Utsiktsplats

Forsakar är en ravin i Linderödsåsens östra sluttning vid Degeberga i Kristianstads kommun, där Forsakarsbäcken bildar Skånes två högsta vattenfall med en fallhöjd på 8 respektive 10 meter.

Norra Åsumstenen

Norra Åsumstenen är en runsten som är fastmurad stående i Norra Åsums kyrkas vapenhusgolv. Stenen är av gnejs-granit och är 2,32 meter hög, har en bredd på 0,38-0,49 meter och är 0,2-0,34 meter tjock.

Tobaksmonopolet

Tobak har odlats i Skåne redan under slutet av 1600-talet men först under senare delen av 1700-talet blev det mer allmänt.

Fjälkinge Gånggrift i hög

Gånggrift i hög ca 5000 år gammal.

Trollasten

Flyttblock 9×6 meter och 5 meter högt.Intar en dominant ställning i den omgivande stenfria slätten.

Månses Torp

Det gamla Kristianstads län var ett av de torprikaste i landet och en uppgift från år 1900 berättar att det då fanns 6 523 stycken.

Österslövs gamla prästgård är en av Sveriges äldsta bevarade prästgårdar

Stenadansen är en långdös som är 20×10 meter och 1.0 m hög.

I dösabacken ska jätten Ormes Yngvesven ligga begraven.

Kristianstads äldsta hus

Skottenborg byggdes i samband med att staden Kristianstad anlades.

Norreport

Den ståtliga portbyggnaden i sandsten.

Stora Kronohuset

Byggnadsminne Stora Kronohuset upptar hela norra sidan av Stora Torg, mitt i Kristianstads stadskärna.

Fyrkappan

Fungerade ursprungligen som vaktstuga vid den norra stadsporten, Norreport.

Norra Kasern

Kristianstad var en av de fem befästa städerna i landet vid 1700-talets mitt.

Södra kasern

Den här typen av byggnader avsedda för en långvarig förläggning av soldater,

Tivoliparken

Parken är en stadspark i centrala Kristianstad. Här finns fågeldammar, planteringar och lekplatser.

Fornstugan

”Vårda fädrens minnen” står det på Fornstugans västra fasad och minner om att huset är byggt som museum.

Everöds prästgård

I Everöds kyrkby ligger prästgården och kyrkan nära varandra och följer därmed en äldre tradition, som troligen går tillbaka till medeltiden.

Translate »