Tjörnarps gamla kyrkoruin

Tjörnarps gamla kyrka uppfördes av tuktad gråsten under 1100-talets andra hälft med långhus, kor och absid. Något senare tillfogades ett brett västtorn. Och långhusets nord- och sydportaler fick vapenhus. Under senmedeltiden försågs långhuset med slagna valv. Den medeltida absiden revs i början av 1800-talet och ersattes med ett förlängt korparti.Ett halvt sekel senare var kyrkan så förfallen att den revs och ersattes 1864 med den nybyggda kyrkan knappt 200 meter åt sydväst. På ödekyrkogården står rester kvar av kyrkans murar, som frilades vid en arkeologisk undersökning 1961. Läget på absidmuren har rekonstruerats och altaret är nyuppfört.Den medeltida dopfunten i sandsten från 1100-talet finns liksom dopfatet i mässing från 1600-talets början numera i Tjörnarps nya kyrka. Det samma gäller de båda kyrkklockorna. Lillklockan är från 1775 och omgjuten 1864. Storklockan tillverkades 1639 och blev omgjuten på 1770-talet.En enda gravsten har fått stå kvar på Tjörnarps gamla kyrkogård. Det är den över den mördade Nils Persson på Korsarödsgården. Eftersom stenen börjat vittra lät släktingar i början av 1960-talet fylla i den fortfarande läsbara texten med guld. Efter att stora flisor fallit bort från gravstenen är den dock oläsbar, och numera står en en liten kompletterande gravsten invid. Mördaren blev aldrig funnen. Fallet behandlades av Västra Göinge häradsrätt, som gav tillstånd till att kroppen begravdes.Källa:kyrkoguiden
Translate »