Skansäng

Ziphre Äng

Skansanläggning ca 90×40 meter och ca 7 meter hög. Skansen har anlagts på så sätt att grusåsen i nordost delen skurits av med en grävd grav ca 20 m lång i botten ca 5 meter bred och vid randen ca 15 meter bred samt 7 meter djup. I sydvästra delen av åsen har en liknande svagt böjd grav grävt, ca 30 m lång i botten ca 3 meter bred och vid randen 15 meter bred samt 5-7 meter djup. På åsens östra sluttning, strax nedanför krönet är en platå, tolkad som en gammal väg vid inventeringen år 1974. Platån går i åsens längdriktning och är 2-3 meter bred. Anläggningen är övervuxen med granskog.Vid arkeologiska undersökningar av kullen år 1987 framkom inga fynd eller något kulturlager.Området kallas på äldre kartmaterial för Skansäng.Källa:Riksantikvarieämbetet.

Translate »