Nunnäs gravfält

Grykull

Nunnäs gravfält även kallat Grykull i Fulltofta socken i Hörby kommun i mellersta Skåne är ett stort gravfält från järnåldern. Gravfältet ligger i en vacker ekhage på krönet av en höjdsträckning vid Östra Ringsjön, strax utanför Fulltofta naturreservat. Det består av två domarringar, sex skeppssättningar, 35 resta stenar och 15 klumpstenar. Domarringarna är omkring sex meter i diameter och består av sex stenar vardera, ursprungligen sannolikt fler. Skeppssättningarna består av mellan fem och tretton resta stenblock och är uppemot 13 meter långa. Samtliga saknar flera stenar. Två är anlagda stäv mot stäv. Av de resta stenarna är alla utom 13 omkullfallna. De har liksom klumpstenarna ursprungligen sannolikt ingått i gravanläggningar. Den största resta stenen står vid grusvägen strax väster om gravfältet och är två meter hög. I nordöstra delen av gravfältet finns en cirka 15 meter lång hålväg.Källa: Wikipedia

Translate »