Mala stenar

Mala stenar är ett gravfält med sex skeppssättningar en rund stensättning och drygt 40 resta stenar. Gravfältet har troligen varit i bruk under senare delen av järnåldern ca 600-900 e Kr. Som de flesta skånska gravfält från denna tid ligger det på en höjd för att synas. De flesta gravarna var då brandgravar. Den döde brändes på bål och de brända benen samlades i en keramikurna i en träbehållare eller lades direkt i en grop. Gravarna markerades på olika sätt ovan mark. Vilka begravdes i skeppssättningar och vilka fick en rest sten? Var det en fråga om familjetillhörighet status plats i samhället eller kanske en modefråga? Arkeologiska undersökningar av gravar ger oss kunskap om gravritualen och om de döda. Kön och ålder kan ofta bestämmas ibland kan man också säga något om sjukdomar man lidit av. Fördelningen mellan män och kvinnor på gravfälten brukar vara jämn men oftast saknas barnen! Av gravgåvorna kan man dra slutsatser om den dödes plats i samhället och om kontakterna med andra områden och andra länder. Inga arkeologiska undersökningar har utförts på det här gravfältet. Hur såg det ut när gravfältet var i bruk? Det är lätt att glömma att nästan allting var annorlunda då. Skogen bestod enbart av lövträd mycket av dagens åkermark var fuktängar och sumpmarker. Åkrarna låg på höjderna i det som idag är skog. Människorna bodde på andra ställen. Vi vet inte heller hur gravfältet såg ut. Hölls det fritt från träd fick gräset växa fritt eller hölls det kort drev man in boskapen för bete eller var platsen hägnad och helgad bara tillgängligt för vissa? Källa Länsstyrelsen Skåne

Translate »