Allarps bjerg

Vulkanen Allarps bjär

I Hallaröd höjer sig Allarps bjär över omgivningen. Allarps bjär är en av flera mellanskånska basaltkupper rester av forna vulkaner.Vulkanen var aktiv för mellan 200 till 80 miljoner år sedan. I reservatet finns en av Skånes mest värdefulla ädellövskogar.Det som återstår av vulkanen är stelnad magma från kraterrören det vill säga magma som aldrig hann välla ur kratern när vulkanen slockande. Under årmiljonernas lopp har vulkanens yttre eroderats bort och bara den motståndskraftigare kärnan från kraterröret som bildat bergarten basalt är kvar. Den heta lavan sprack ofta upp i oregelbundet sexkantiga pelare när den stelnade och sådana kan man se på ett par ställen där basalten går i dagen. Basalt är en näringsrik bergart något som märks tydligt på den rika växtligheten. På toppen av Allarps bjär växer ask, avenbok, alm, fågelbär, lönn, lind och alm, medan sluttningarna täcks av bok- och avenbokskog, eller ek/avenbokskog. På våren blommar blåsippa, gulsippa, hålnunneört, ramslök och inte minst mattor av vitsippor. Lite senare ersätts vårfloran av t ex skogsbingel, myskmadra, gulplister, humleblomster och aklejruta. Den som är intresserad av ormbunkar kan botanisera i branterna, här finns många olika arter. Allarps bjär har troligen varit skogklätt under lång tid. Särskilt branterna har varit svåra att utnyttja för skogsbruk eller bete. De näringsrika markerna tillsammans med den långa skogliga kontinuiteten och god tillgång på död ved har lett till en rik miljö för lavar, mossor och svampar. I reservatet finns många sällsynta arter, t.ex. liten lundlav och askvårtlav, västlig husmossa, fjällsopp och cinnoberspindling. Skyddsvärd är också fjärilsfaunan med fynd av flera rödlistade arter. Med lite tur kan man hitta en ganska oansenlig och till synes malplacerad sten intill Skåneleden. Invid stenen finns inskriptionen ”Karrastenen”. Enligt traditionen är den som klarar av att lyfta stenen en riktig karl! Bjär är ett gammalt skånsk (østdansk) ord för berg. Källa: Länsstyrelsen i Skåne

Translate »