Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Rumperöd Strövområde

Rumperödsberget Skyddsvärt Område.

Rumperödsområdets ljusa lövskogar med alm, ask, avenbok, lönn och hassel omväxlande med betesmarker och åkermarker kontrasterar mot de kringliggande barrskogsdominerade skogarna.Berggrunden består av grönsten som lätt vittrar vilket medför att växtligheten får tillgång till en högre näringstillförsel.Detta är förklaringen till den rika växtligheten i området.Flera stenbrott i omgivningen och vid Rumperöd vittnar om att en omfattande stenindustri i området.Floran i lundarna är rik och under våren kan man se gulsippor, blåsippor, vitsippor, vårärt, lungört, majsmörblomma och gullviva. Kring Rumperödsgården och byarna Hemlinge, Bosarp, Tockarp, Östaröd och Traneveka finns ett välbevarat småskaligt kulturlandskap med rester av fossil åkermark innefattande bl.a.terrasserade åkrar,odlingsrösen och röjningsrösen.Här finns också lövängsrester,stengärdsgårdar och betesmarker.I norr ligger Rumperödsberget,som är bevuxet med ängslövskog av lönn,avenbok,alm, ek och hassel. Undervegetationen består av nässelklocka,vårärt,skogsbingel och stinksyska.Området är även en rik svamplokal.Tidigare har berget varit öppnare och betats,vilket visar sig i gläntor med en bevarad ängsflora.På berget finns flera nedlagda bergtäkter och imponerande skrotstenshögar. Parkeringsmöjligheter finns vid Rumperödsberget. I de nerlagda stenbrotten i Rumperöd bröt man mellan ca 1900-1960 svart diabas. Den svarta diabasen användes till gravstenar och byggnadsmaterial samt skulpturer. Några kända monument med materialet svart diabas från stenbrotten i Rumperöd. Flygarmonumentet av Carl Milles som står vid Karlaplan i Stockholm monumentet restes 1931. Bågskytten av Carl Milles som står utanför Liljevalchs konsthall på Södra Djurgården i Stockholm restes 1919. Delawaremonumentet även Kalmar Nyckelmonumentet och Nya Sverigemonumentet är en skulptur av Carl Milles. Monumentet är ett minnesmärke över kolonin Nya Sverige och avtäcktes 1938. Skulpturen står i Christina State Park (Fort Christinaparken) i Wilmington USA. En kopia av monumentet står på Stenpiren i Göteborg sedan 1958. På 30-talet fraktade man från Rumperöd stora mängder av Göinges svarta guld till Argentina. Returlasterna för fartygen hem till Sverige bestod för det mesta av spannmål (vete och majs)

Rumperöd gård från 1600-talet i Glimåkra

På rumperödsberget finns rester av gamla diabasbrott.

Translate »