Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Östanå Pappersbruk

Pappersbruket Östanå.

Östanå pappersbruk startade 1797 blev snart en stor industri.Bruket producerade tryckpapper av god kvalitet.Stora delar av produktionen gick på export till bland annat England & Japan.Förutom papper framställdes tändstickor och kimrök som är ett svart färgpigment.Bruket lades ner 1980.

På initiativ av brukspatron Ludwig Litorin gjordes stenhuset 1862 om till bostad åt pappersbrukets arbetare.Familjer delade på två våningar.På baksidan av huset hade varje familj en jordkällare och en liten trädgårdstäppa.Numera finns bara en jordkällare kvar.Nere vid ån fanns en tvättstuga.

Nordens största korsvirkeshus uppfördes troligtvis på 1780-talet som magasinsbyggnad till Vanås gods.Huset användes till brukets kontorslokaler.

Dansken Moritz Hageman som köpte bruket 1872.Moritz Hageman lät uppföra det lilla stenmausoleet söder om stenhuset.Gravkapellet är 4×4 m och 2,2 m högt.Mausoleet är av tuktad gråsten och omgivet av en oregelbunden stenmur 0,5-1,1 m hög och ca 1 m bred. Det välvda takets gavlar är försedda med fem upprättstående stenar.Ovanför trädörren finns en gjutjärnstavla  uppsatt med följande text:Brukspatron Etatsråd Moritz Hagemann Riddar af Dannebrog födt 3 Marts 1810 i Holsten döet på Östanå bruk den 10 Marts 1884 som Slesvigsk Godsegare. 4 Danske Kongers tro undersåte valgte detta sista Hvilested efter Prager freden af 28 August 1866 för att blifva fri Preussisk Regiment.På ett jordfast block är en gjutjärnstavla med följande text:Dristig giennen lunden skuer kaepehoiens mossede steen asernes aeldgamle grav fra nordens firne helte old.

Translate »