Himmelstorps gravfält

Ungefär 200 meter sydost om Himmelstorpsgården ligger ett gravfält från yngre järnåldern som består av tjugo fornlämningar. Dessa utgöres av två domarringar, två runda stensättningar och 16 resta stenar. Domarringarna är 19 respektive 13 meter i diameter och består av vardera 9 stenar som är knappt en meter höga. Flera av de rundade stenblocken vilar på mindre underliggande sockelstenar. De resta stenar utgör möjligen rester av tidigare domarringar samt en skeppssättning som äldre källor anger ska ha funnits på platsen. Ytterligare en domarring som är 16 meter i diameter är belägen mellan gravfältet och hembygdsgården.Källa:Wikipedia

Translate »