Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Aosehus

Aosehus Slottsruin

Man tror att Aosehus byggdes omkring 1150 och att ärkebiskop Eskil i Lund var byggherre.Borgen uppfördes på krönet av en sandås och omgavs av mur och vallgrav. Tyska kejsarpalats från 1000- och 1100-talen tjänade som förebilder för bygget. Murverket är uppfört av gråsten, medan  pelare, bågar och omfattningar kring dörrarna är av sandsten. Tegelpartierna har tillkommit vid senare om- och tillbyggnader. Själva byggnaden ingick som en del av ringmuren kring den  fyrkantiga borggården. Vid borgens sydöstra sida finns ett fyrkantigt försvarstorn och här kan man också se resterna av en utbyggd privé (toalett).Innanför borgens port ligger förstugan/trapphallen. Härifrån leder en trappa ner till borgstugan med  rundbågsarkader i muren. Plintarna i rummets mitt är resterna av två pelare. På andra våningen kan det ha funnits en stor sal.Borgen omnämns i skriftliga källor första gången 1262, då den hade skövlats av en bondehär. Några år senare var borganläggningen i försvarsdugligt skick igen. År 1569 brändes och raserades borgen vid hertig Karls härjningar. Därefter byggdes den inte upp igen.Borgen med ringmur grävdes fram 1882-93. Då hade den varit dold under rasmassor och flygsand i flera hundra år. Kullen norr om Aosehus har inte undersökts, men troligen finns här resterna av borgens ekonomibyggnader.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »